اشتباكات داخل برلمان تايوان

اشتباكات داخل برلمان تايوان وخارجه